top of page

หุ่นยนต์ Coconut UVC Robot”
👉ฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ครอบคลุมทุกพื้นที่ในบริเวณ
👉ทำลายเชื่อโรคระดับ DNA
👉ไม่มีสารพิษตกค้าง 
👉สามารถใช้พื้นที่ได้ทันทีหลังฆ่าเชื้อ

โคเอ็กซ์ซิส โรโบติกส์ หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ

฿0.00Price
bottom of page